w w w Back N o t
Oct 12, 2016

Đẩy nhanh tốc độ website bằng cách loại bỏ chặn hiện thị của blogspot


Thông thường ta hay add file css vào blogspot ta hay làm

<link href="https://rawgit.com/webvn20/shimi/master/foundation.css" rel="stylesheet" property='stylesheet' type='text/css' media='all'>

tuy nhiên cách này hay bị google speed đánh giá điểm thấp và điểm tốc độ không cao
để loại loại bỏ chặn hiện thị CSS của blogspot ta làm như sau

List

Profiles Information


About me : Nothing is 1 vài thứ

Places I've Lived : I Hà Nội

Home Page : http://www.shimivn.blogspot.com/

Think : 1:1000000000

Languages spoken : Vietnamese,English.

Mobile : Lenovo 369I

hp : 6520s-Ram 2GB- HDD 80GB .

What you get is what you share .

Liên hệ