Reset
Feb 23, 2017

Cách sử dụng FFmpeg

FFmpeg là một thư viện rất mạnh mẽ , với các tính năng chuyển đổi xử lý định dạng các tập tin âm thanh và video.

Tính năng nổi bật nhất có lẽ là khả năng encode/decode nhiều video format khác nhau, giúp convert qua lại nhiều định dạng video ....Cách sử dụng ffmpeg
Trước tiên, bạn cần tiến hành tải về FFmpeg phù hợp với hệ điều hành mình đang dùng tại đây.

https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/List

Profiles Information


About me : Nothing is 1 vài thứ

Places I've Lived : I Hà Nội

Home Page : http://www.shimivn.blogspot.com/

Think : 1:1000000000

Languages spoken : Vietnamese,English.

Mobile : Lenovo 369I

hp : 6520s-Ram 2GB- HDD 80GB .

What you get is what you share .

Liên hệ