Fidel Alejandro Castro Ruz 1926-2016
Nov 29, 2016

Đổi màu toàn bộ website thành đen trắng

Đổi màu toàn bộ website thành đen trắng cả hình ảnh lần text 

chỉ cần thêm  css
B1 style

List

Profiles Information


About me : Nothing is 1 vài thứ

Places I've Lived : I Hà Nội

Home Page : http://www.shimivn.blogspot.com/

Think : 1:1000000000

Languages spoken : Vietnamese,English.

Mobile : Lenovo 369I

hp : 6520s-Ram 2GB- HDD 80GB .

What you get is what you share .

Liên hệ