...... rip Voz F17 95%
6/22/2017

Node.js toàn tập-Bài 2: Hello World lên trang web

Bài 2 này mình cũng viết dòng text Hello World nhưng thay vì ra terminal như bài 1, mình sẽ viết ra trang web..
. Vào folder nodeDev đã mở ở bài trên.
. Dùng editor viết những hàng codes như dưới. Lưu dưới tên hello2.js trong folder nodeDev

var http = require("http"); http.createServer(function(request, response) { response.writeHead(200, {"Content-Type": "text/plain"}); response.write("Hello World"); response.end(); }).listen(80);


Đây là bài tập viết ra trang web đơn giản nhất. Tại dấu prompt của terminal:


C:\nodeDev> node hello2.js


List

Profiles Information


About me : Nothing is 1 vài thứ - 1985

Places I've Lived : I Hà Nội

Home Page : http://www.shimivn.blogspot.com/

Think : 1:1000000000

Languages spoken : Vietnamese,English.

Mobile : Lenovo 369I

hp : 6520s-Ram 2GB- HDD 80GB .